Kiedy wnoszony jest akt oskarżenia?

Termin "akt oskarżenia" przywołuje do naszej świadomości skojarzenia z postępowaniem karnym, w które zaangażowany jest sąd i które kończy się wydaniem wyroku. W zależności od tego, którą ze stron jesteśmy, czy stroną poszkodowaną, czy stroną, która popełniła przestępstwo, skojarzenia te mogą być więc negatywne lub pozytywne. Czym dokładniej jest jednak akt oskarżenia? I kiedy jest wnoszony? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Co powinien zawierać akt oskarżenia?

Akt oskarżenia to pismo procesowe, które jest wykorzystywane w postępowaniu karnym. Zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego, a w szczególności jej rozdziałem 39, taki akt powinien zawierać:

" Art.  332. 

§ 1. Akt oskarżenia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko oskarżonego, inne dane o jego osobie, w tym numer telefonu, telefaksu i adres poczty elektronicznej lub informację o ich nieposiadaniu przez oskarżonego lub niemożności ich ustalenia, dane o zastosowaniu środka zapobiegawczego oraz zabezpieczenia majątkowego;

2) dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza wysokości powstałej szkody;

3) wskazanie, że czyn został popełniony w warunkach wymienionych w art. 64 lub art. 65 Kodeksu karnego albo art. 37 § 1 Kodeksu karnego skarbowego;

4) wskazanie przepisów ustawy karnej, pod które zarzucany czyn podpada;

5) wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy."

Należy także podkreślić, że:

"§  2.

Do aktu oskarżenia dołącza się jego uzasadnienie, przytaczające fakty i dowody, na których oskarżenie się opiera, a w miarę potrzeby wyjaśniające podstawę prawną oskarżenia i omawiające okoliczności, na które powołuje się oskarżony w swej obronie.

§ 3. Jeżeli postępowanie przygotowawcze zakończyło się w formie dochodzenia, akt oskarżenia może nie zawierać uzasadnienia."

Kiedy wnoszony jest akt oskarżenia?

Akt oskarżenia wnoszony jest w ciągu czternastu dni od daty domknięcia śledztwa albo od otrzymania aktu oskarżenia przygotowanego przez Policję na etapie dochodzenia.  Co ważne, jeśli osoba podejrzana została tymczasowo aresztowana, termin ten zostaje skrócony do siedmiu dni.

Akt oskarżenia jest więc dokumentem, którego zadaniem jest doprowadzenie do wydania orzeczenia o winie, a także zastosowania różnych środków karnych wobec wskazanej osoby. Można powiedzieć także, że jest to łącznik pomiędzy postępowaniem przygotowawczym, a postępowaniem sądowym. Po jego stworzeniu osoba podejrzana staje się osobą oskarżoną. Konieczne jest jednak potwierdzenie popełnionego przestępstwa i wydanie prawomocnego wyroku.