Kiedy adwokat może odmówić przyjęcia sprawy?

Adwokat to znawca prawa, który zdobył swoje umiejętności i wykształcenie po to, by reprezentować swoich klientów przed sądem. Niekiedy zdarza się jednak, że adwokat odmawia przyjęcia danej sprawy. Jaka może być tego podstawa? I co na ten temat mówi polskie prawo? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Odmowa przyjęcia sprawy a polskie prawo

W polskim prawie znajduje się wzmianka o tym, że adwokat może odmówić przyjęcia sprawy. Czytamy o tym w Ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, gdzie powiedziano:

"Art.  28.  [Odmowa pomocy prawnej]

  1. Adwokat może odmówić udzielenia pomocy prawnej tylko z ważnych powodów, o których informuje zainteresowanego. Wątpliwości co do udzielenia lub odmowy udzielenia pomocy prawnej rozstrzyga okręgowa rada adwokacka, a w wypadkach niecierpiących zwłoki – dziekan.
  2. W sprawach, w których pomoc prawna ma z mocy przepisów prawa nastąpić z urzędu, zwolnić adwokata od udzielenia tej pomocy może tylko organ, który go wyznaczył, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej."

W jakiej sytuacji adwokat może odmówić przyjęcia sprawy?

Co to może oznaczać w praktyce? Jakie elementy zaliczamy do "ważnych powodów"?

Niektóre z nich to:

  • przekonanie, że pomoc danej osobie doprowadzi do popełnienia przestępstwa lub do uniknięcia odpowiedzialności karnej za czyn popełniony w przyszłości,
  • sytuacja, w której adwokat udzielił już wcześniej pomocy stronie przeciwnej, albo gdy reprezentuje już aktualnie stronę przeciwną,
  • adwokat miał już swój udział w sprawie, jako inna strona, np. jako prokurator,
  • istnieje sytuacja, w której do głosu mogą dojść emocje lub osobiste zatargi,
  • adwokat nie posiada koniecznej wiedzy za zakresu wybranej, wąskiej dziedziny prawa, co może przekładać się na efektywność obrony,
  • upoważnienie do obrony zostało wystawione przez nieuprawnioną do tego osobę, (np. rodzica pełnoletniego oskarżonego),
  • klient jest już reprezentowany przez innych adwokatów,
  • porozumienie się z klientem w sprawie szczegółów współpracy, w tym należnego honorarium, jest trudne lub wręcz niemożliwe.